Egyéb

70 éves a Magyar Bibliatársulat

A Brit és Külföldi Bibliatársulat 1812-től kezdve döntő szerepet játszott a magyar nyelvű Biblia sorsában. Az ő erőfeszítéseiknek köszönhetjük a Károli-fordítás máig is használatos utolsó hivatalos, 1908-as revízióját is, amelyben az akkori Magyarország legjobb biblikus és irodalmi elméi vettek részt.

A diktatúra idején, 1949-ben sok más külföldi szervezettel együtt a Brit- és Külföldi Bibliatársulatnak is távoznia kellett Magyarországról. A bibliaügy felekezetközi jellege miatt 1949-ben hat alapító tagegyházzal létrejött a Magyar Bibliatanács, amely 1992-ben a rendszerváltás idején szerveződött újjá, és Magyar Bibliatársulat Alapítvány néven folytatta munkáját. Ekkor a hat alapító egyházat tömörítő szervezethez újabb hat egyházi közösség csatlakozott. A hetven évvel ezelőtti eseményre, az „első megalakulásra” emlékezve tartott ünnepi konferenciát 2019. december 3-án a Magyar Bibliatársult Alapítvány.

Az ünnepi konferencia délelőttjén értékes előadásokat hallgattak az érdeklődők. Karasszon István professzor az újfordítású Biblia jelentőségéről tartott előadást. Alexander Schweitzer, a Bibliatársulatok Világszövetségének képviselője „A felekezetközi bibliafordítások helyzete világ-szerte” címmel tartott ismertetőt. Kovács Ábrahám református teológiai professzor a 19. század Magyarországán folyó bibliaterjesztés helyzetét elemezte. Szigeti Jenő emeritus professzor „Biblia-terjesztés a kisegyházakban” címmel vizsgálta a 20. század elején történő bibliaterjesztő munkát.

A Bibliatársulat kuratóriuma korábban arról döntött, hogy ezen az ünnepen elsősorban nem a saját tevékenységére emlékezik, hanem egy ünnepi kötetet jelentet meg, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet a Biblia hatására, életformáló, hitet megalapozó erejére. Rövid írásokat, személyes vallomásokat olvashatunk a „Csontjaimba rekesztett tűz” – Vallomások a Bibliáról címmel megjelent ünnepi kötetben, amelynek bemutatása szintén a konferencia keretében történt. A kötetet Pecsuk Ottó és Kiss B. Zsuzsanna szerkesztette.

bty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia alkalmából a Magyar Posta a Bibliatársulat Bocsai úti székházában ünnepi bélyegzővel látta el a feladott küldeményeket. Bibliás bélyegek is megjelentek a Magyar Bibliatársulat jubileumán.

Szintén december 3-án délután tartotta meg Alapítói Gyűlését is a Bibliatársulat, amelynek keretében tizenhat évi elnöki szolgálat után búcsúzott a 80. évét betöltő D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök. Búcsúbeszédében így nyilatkozott a Bibliáról: „A Biblia a legjobb önismeretre segítő könyv, amely tükörként megláttatja velünk gyenge pontjainkat, kísértéseknek könnyen engedő elesettségünket és kételyeinket, de erőt is kínál, hogy felálljunk, és újra tervezzük életünket, mint az az autóvezető, aki eltévedt az úton. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a szíveket megérintő ige ma is életeket újít meg, akik a földi és örök élet reménységének hordozóivá lesznek.”

bty

A Magyar Bibliatársulat új elnökének Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspököt választotta meg az Alapítók Gyűlése. A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták Zsugyel János számviteli jelentését, valamint Galsi Árpád kiadói igazgató tájékoztatását az újonnan megjelenő Bibliákról.  Pecsuk Ottó főtitkár jelentésében beszámolt az elmúlt esztendő fontosabb eseményeiről, a szöveggondozó-revíziós munkákról, a jelnyelvi bibliafordításról, az ökumenikus bibliafordítás előkészületeiről, a bibliaismereti versenyekről, a Bibliamúzeummal tartott kapcsolatról, az adománygyűjtő terveinkről, valamint a Bibliatársulatok Világszövetségében végzett munkáról.

bty

Beszámolómat zárja Pecsuk Ottó főtitkár egy korábbi gondolata: „A Bibliára nem úgy kell vigyáznunk, mint értéktárgyainkra: nem rejthetjük el biztos helyre, a “véka alá” vagy éppen könyvespolcunk legtávolabbi zugába. Ha így tennénk, nemhogy megőriznénk a Bibliát, hanem éppen kioltanánk erejét, megfosztanánk értelmétől, amely az olvasásában rejlik. A családi könyvespolcon porosodó Szentírás csak egy köteg egybefűzött papír – a kézbevett és naponként olvasott Szentírás azonban “Isten ereje…, minden hívőnek üdvösségére…” (Róm 1,16).”

Marosi Nagy Lajos

a Bibliatársulat baptista kurátora