Egyéb

Szent közösség

Október utolsó vasárnapján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében, ősi úrvacsorai liturgia keretében tartott istentiszteleten vettek részt a protestáns felekezetek képviselői az óbudai metodista gyülekezet templomában.

PappJanos
Papp János baptista egyházelnök

Az istentiszteleten az Igét az Ószövetség záró mondatai (Mal 3,22-24) alapján Papp János  hirdette. A baptista egyházelnök a magyarázott ószövetségi szakaszban felhangzó prófétai ígéret kapcsán az egymás mellett élő generációk felelősségét emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősebbeknek és a középkorúaknak kezdeményező szerepet magukra vállalva kell munkálkodniuk azon, hogy a gyorsan változó környezetben az eltérő életkori sajátosságok és szokások mellett is szeretetben értsék meg egymást a nemzedékek.

Urvacsora
Az úrvacsorai szolgálattevők

John Wesley, az angol reformáció nagy alakja az amerikai metodista közösségeknek küldte használatra azt a liturgiát, amely a vezérfonala volt a hagyományosan október utolsó vasárnapján megrendezett ökumenikus istentiszteletnek. A liturgia szövegében az évszázadok során megérlelődött ősi keresztyén szövegek, imádságok és hitvallások hordozzák az úrvacsorában a közösség részévé váló Jézus Krisztus szabadító üzenetét. Az együtt mondott évezredes liturgiai szövegek megerősítették és hitelessé tették a teremben jelen lévő egyházi vezetők, laikus elöljárók és egyháztagok közösségét a korábbi generációk üldöztetésekben és nehéz helyzetekben életet jelentő hitét megjelenítve.

Az úrvacsorai szolgálatot Lackner Pál evangélikus püspök, Csernák István metodista szuperintendens, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára és Papp János végezte. A református egyházat Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke képviselte.

Forrás: MEÖT.