Egyéb

Marosi Nagy Lajos: Könyvismertetés

Teológiai kézikönyv

Teológiai kézikönyv népszerű megfogalmazásban

„A megismert igazság” címmel nagyszerű könyvet jelentett meg ezen a nyáron a Baptista Kiadó. Bruce Milne kanadai lelkipásztor és teológus könyvének alcíme „A keresztyén hit kézikönyve” egyben arra is utal, hogy praktikusan és haszonnal forgathatja lapjait bárki, aki tájékozódni kíván a keresztyén hit dolgaiban. Bruce Milne könyve a keresztyén hit bibliai alapjait mutatja be az Ó- és az Újszövetség tanításának tükrében, rendszerezett módon, népszerű nyelvezettel, protestáns megfogalmazásban. A szerző a legfőbb igazságot, Jézus Krisztus beszédét magyarázza megfelelő alapossággal, közérthető módon. A konkrét teológiai igazságok megfogalmazásán átsüt az a mély átélés, amellyel a szerző közelít a Szentírás értelmezéséhez. Írása nem száraz teológiai magyarázat csupán, hanem olvasóit a különféle teológiai fogalmakhoz fűzött lelki üzenetekkel is gazdagítja. Ez teszi személyes hangúvá Milne írását.

Bruce Milne, mint lelkipásztor fontosnak tartja hirdetni a megtérés evangéliumát, ugyanakkor, mint teológus vallja, hogy a hívő embernek tovább kell lépnie a megtérés stádiumán és meg kell ismernie az általa elfogadott Isten valóságát. Meggyőződéssel írja bevezetőjében, hogy „a szívünkbe fogadott Jézus Krisztust lehetetlen különválasztani azoktól az igazságoktól, amelyeket a Szentírás kinyilatkoztat róla”.

„A megismert igazság” bámulatos pályát futott be a világmisszióban. Ez idáig tizennyolc nyelven jelent meg és ez a magyar kiadás a tizenkilencedik. A könyv különböző kiadásai által különféle szinteken tanuló diákok nyertek bevezetést a biblikus teológiába.

Sokan gondolják úgy, hogy a keresztyén hitről való gondolkodás, annak rendszerbe foglalása távol áll a gyakorlati keresztyén élettől. Sőt, a keresztyén dogmatika komoly tanulmányozásáról sokan azt tartják, hogy annak az átlagkeresztyén számára nincs is jelentősége, sőt, ha túlságosan beleártja magát, azt még a lelki élete is kárát láthatja. Bruce Milne mindezeknek a gondolatoknak ellentmondva írta meg a könyvét és foglalta rendszerbe azokat az üzeneteket, amelyek nagyban segítik a Szentírás helyes értelmezését nem csak teológusoknak, nem csak lelkipásztoroknak, hanem minden Istent megismerni akaró embernek. Könyve, „A megismert igazság” mindazok számára íródott, akik a gyakorlatban megélt hívő életük mellett szeretnék helyesen ismerni és fejtegetni az igazság igéjét (2Tim 2,15).

Az impresszumban találják az olvasók mindazok neveit, akik a másfél éves munka során tudásuk legjavát adták azért, hogy a könyv magyarul is megjelenhessen. Papp János baptista egyházelnök kiadói előszavában ajánlja ezt a kiváló rendszeres teológiai és egyben lelkiségformáló művet.
A könyvet Fábián Sándor baptista lelkipásztor fordította, munkáját a szövegformálásban Marosi Nagy Lajos olvasószerkesztő, a könyv menedzsere segítette. A könyvben idézett énekszövegek költői fordítását dr. Gerzsenyi László lelkipásztor készítette. A teológiai lektorálást Paróczi Zsolt lelkipásztor, a szövegtördelés precíziós munkáját Mészáros Péter végezte. A korrektori feladatokat Kolozs Nagy János újságíró látta el, a könyv borítóját és tipográfiáját Nagy Roland tervezte. A copyright engedélyt az Inter-Varsity Press angol könyvkiadó adta. A tetszetős kiadvány nyomdai kivitelezése Győri Énók vezetésével készült.
.