Elnökség – bizottságok

Elnökség

Elnök: Novotny Zoltán
Alelnök: Faggyas Sándor
Titkár: T. Pintér Károly
Tagok: Csoma Áron, dr. Lakatos Judit, Kiss Sándor, Nagy Imre

Bizottságok

Ifjúsági bizottság

Elnök: Kerekes Sándor
Tagok: Hegedűs Ádám Endre (baptista), Jorsits Attila (evangélikus), Khaled A. László (metodista), Németh László (református)

Részletek »

Az ifjúsági bizottság (IB) elősegíti, hogy az egyetemista, főiskolás – elsősorban kommunikáció szakos – hallgatók bekapcsolódjanak a Prúsz tevékenységébe. Ennek érdekében kapcsolatot teremt az egyetemek, főiskolák kommunikációs tanszékeivel és a hallgatói önkormányzatokkal, szakmai versenyeket, konferenciákat, tréningeket szervez.Az ifjúsági bizottság elnökét és 4 tagját a közgyűlés választja meg.

Az IB annak érdekében jött létre, hogy:

  • elősegítse az egyetemista, főiskolás kommunikáció szakos hallgatók és a médiában pályakezdő újságíróként dolgozó fiatalok bekapcsolását a Prúsz tevékenységébe,
  • hídszerepet betöltve a protestáns fiatalok körében hatékonyan tájékoztasson a közegyházak tevékenységével kapcsolatosan, illetve a közegyházak kommunikációért felelős munkatársai is naprakészek legyenek a fiatalok közéleti szerepvállalását illetően,
  • hathatós segítséget nyújtson az egyházi médiával való kapcsolattartásban, elősegítve a tehetséges fiatalok bedolgozását
  • összehangolja az egyetemeken, főiskolákon a Szövetségbe belépni szándékozókat, részükre érdek képviseleti fórumot teremtsen, segítse elő munkába állásukat,
  • támogassa fiatal tagjait lelki, erkölcsi és szakma-etikai fejlődésükben,
  • közreműködjön a magyar protestáns média elméleti alapjainak kidolgozásában, elősegítse a kommunikáció szakos hallgatók szakmai továbbképzését, biztosítson lehetőséget szakmai találkozókra gyakorló újságírók és pályakezdők között
  • ösztönözze a tehetséggondozást, ennek érdekében működjön együtt társszervekkel, társintézményekkel szakmai versenyek, konferenciák, tréningek szervezésben, illetve pályázzon ilyen rendezvények önálló megtartására is
  • együttműködjön hasonló célú Magyarországon már működő és más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.

Az Ifjúsági Bizottság ennek érdekében bemutatkozó kampányokat, találkozókat szervez az egyetemek, főiskolák kommunikációs tanszékeivel, illetve a hallgatói önkormányzatokkal együttműködve az egyetemistáknak, főiskolásoknak, hogy minél vonzóbbá tegye a Prúsz tevékenységének megítélését. Az IB a szövetség tagságának véleményét kikérve programot és ütemtervet készít. Ennek megvalósítása érdekében támogatókat is szerez.

Az Ifjúsági Bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, és évente beszámol a közgyűlésnek.

Részletek összecsukása

Gazdasági Bizottság

A gazdasági bizottság 3 tagját a közgyűlés választja 3 évre. Elnökét maga választja, és ugyancsak maga határozza meg ügyrendjét. Intézi az egyesület pénzügyi, gazdasági ügyeit, előkészíti az éves költségvetést, és az éves beszámolót. Előkészíti az egyesület pályázatait, végzi azok elszámolását, véleményezi az egyesület anyagi vonzatú szerződéseit.

Ellenőrző bizottság

Elnök: Marosi Nagy Lajos
Tagok: Gazdag Zsuzsanna, Béres L. Attila

Részletek »

Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a közgyűlés választja 3 évre. A bizottság tagjai maguk választják az Ellenőrző bizottság elnökét.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve fenti pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az egyesület működése kapcsán a jogszabályok, valamint az alapszabály és más szabályok betartását.
Véleményezi az egyesület költségvetését, erről a közgyűlésnek jelentést tesz.
Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, a költségvetés betartását, a pénzügyi fegyelem és a határozat pénzügyi jogszabályának betartását.
Az esetleg észlelt szabálytalanságról értesíti az elnökséget.
Az Ellenőrző Bizottság az egyesület bármely szervének működésével kapcsolatos észrevételt, javaslatot tehet.
Az Ellenőrző Bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, és évente beszámol a közgyűlésnek.

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, a bizottság elnöke hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, személyiségi, vagy titokvédelmi okokból zárt ülés rendelhető el.

Üléseiről jegyzőkönyvet készíti, határozatairól nyilvántartást vezet, az egyesület honlapján közzéteszi. Az ülés akkor határozatképes, ha azon valamennyi bizottsági tag jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.

A határozat tartalmazza: a határozathozatal idejét, számát, tartamát, meghozatal módját, számarányát és hatályát. A határozatokat úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

Részletek összecsukása

Etikai bizottság

Elnök: dr. Kádár Zsolt
Tag: Háló Gyula

Részletek »

Az alapszabállyal ellentétes, vagy az egyesületi taghoz méltatlan magatartást tanúsító tagok és tisztségviselők ellen vizsgálat lefolytatására, az ügyben szükséges határozat meghoztalára a közgyűlés 3 tagból álló etikai bizottságot választ 3 évre. A bizottság elnökét maga választja és ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság előkészíti az egyesület etikai kódexét, melyet a közgyűlés hagy jóvá.Részletek összecsukása

.

Szólj hozzá!